Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten , familierecht, personenrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten,

Familiale belangen

Zowel het personen- en familierecht als het familiaal vermogensrecht zijn bij uitstek rechtsgebieden waarin, naast de zakelijke aspecten van een juridisch vraagstuk, ook persoonlijke emoties een grote rol spelen. Juist dan zijn de praktijkervaring, de juridische deskundigheid en de persoonlijke aanpak van onze advocaten van groot belang.

Het kan hier onder meer gaan over echtscheiding, bemiddeling of erfrecht. Verder behoren ook onderhoudsgelden, huwelijkse voorwaarden, adoptie, plusouderschap, vader- en meemoederschap, bewindvoering en naamswijziging  tot onze expertise.

Onze cliënten kunnen vertrouwen op een juridische dienstverlening op maat met een zorgvuldige en persoonlijke begeleiding doorheen gerechtelijke procedures. Het doel is steeds om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een voor alle partijen bevredigende oplossing.

Relatie en scheiding

Echtscheiding

Wanneer echtgenoten de beslissing nemen om uit de echt te scheiden, is dit vaak een complex juridisch gegeven dat gepaard gaat met heel wat emotionele uitdagingen. Hoewel de voorkeur van echtgenoten in eerste instantie vaak uitgaat naar een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) middels een algehele overeenkomst, bestaat de kans dat uw echtgeno(o)t(e) en uzelf het uiteindelijk toch niet eens raken over bepaalde aspecten waardoor er toch geopteerd wordt voor een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO). Wij adviseren u graag over de voor u meest geschikte echtscheidingsprocedure waarin uw belangen optimaal beschermd worden en staan u bij doorheen het gehele traject.

Samenwonen

Overweegt u om te gaan samenwonen met uw partner, een familielid of een kennis? U kan daarbij opteren voor een feitelijke of een wettelijke samenwoning. Waar een wettelijke samenwoning u een formele juridische status biedt met bijhorende rechten en plichten, genieten feitelijk samenwonenden niet van enige juridische bescherming. Wij adviseren u graag bij uw keuze voor de meest geschikte samenlevingsvorm en helpen u bij de opmaak van een samenlevingscontact waarin de gemaakte afspraken over de samenleving kunnen worden vastgelegd.

Vermogen

Tijdens de relatie bouwen partners vaak een gemeenschappelijk vermogen op. Wanneer partners besluiten dat hun wegen scheiden moet het opgebouwd vermogen worden vereffend en verdeeld. Dit kan op minnelijke wijze gebeuren oftewel via een gerechtelijke vereffening en verdeling wanneer er toch discussies zouden ontstaan. Wij streven steeds naar een pragmatische afwikkeling waarin uw financiële belangen worden beschermd, maar zonder daarbij het emotionele aspect uit het oog te verliezen.

Alimentatie

Bij de beëindiging van een huwelijk is het meer dan eens zo dat de ene partner economisch sterker is dan de andere partner. Bij een echtscheiding kan om die reden een onderhoudsuitkering of partneralimentatie worden toegekend aan de economisch zwakkere echtgeno(o)t(e). Of u al dan niet onderhoudsgerechtigd bent in geval van echtscheiding is afhankelijk van een veelheid aan factoren. Graag nemen wij samen met u de tijd om uw persoonlijke situatie te bespreken en u op basis daarvan verder te adviseren.

Huwelijk

Wanneer partners besluiten om in het huwelijksbootje te stappen, maken zij in de praktijk tegelijkertijd ook de beslissing om de bij het huwelijk horende (vermogensrechtelijke) rechten en plichten op zich te nemen. Het primaire huwelijksstelsel, waaronder de hulp- en bijdrageverplichting tussen echtgenoten kwalificeert, is wettelijk verankerd en is van toepassing ongeacht het door de echtgenoten gekozen huwelijksstelsel. Naast dit primaire huwelijksstelsel is er ook een secundair huwelijksstelsel, namelijk het stelsel dat door de echtgenoten wordt gekozen in hun huwelijkscontract, of bij gebrek aan een huwelijkscontract, het wettelijk gemeenschapsstelsel. Informeer u tijdig over de verscheidene opties, zodat uw huwelijkscontact naadloos aansluit bij uw specifieke behoeften en wensen.

Ouderschap

Verblijfsregeling

Wanneer ouders de beslissing nemen om uit elkaar te gaan, brengt dit met zich mee dat bekeken moet worden op welke wijze de kinderen tijd kunnen doorbrengen met hun beide ouders. Waar een gelijkmatig verdeeld verblijf bij beide ouders de voorkeur geniet, kunnen er verschillende redenen zijn waarom er in bepaalde situaties toch wordt gekozen voor een ongelijkmatige verdeling van het verblijf van het kind bij zijn of haar ouders. Hoewel een bemiddelde minnelijke oplossing steeds de voorkeur krijgt, is het soms onvermijdelijk dat er toch discussies ontstaan omtrent de verblijfsregeling waardoorheen wij u in dat geval graag persoonlijk begeleiden.

Alimentatie

De mogelijke verplichting tot betaling door de ene ouder aan de andere ouder van alimentatie of een onderhoudsbijdrage voor kinderen is meestal onlosmakelijk verbonden met de situatie waarin ouders uit elkaar gaan. Om na te gaan of er al dan niet een onderhoudsbijdrage verschuldigd is, moet de financiële gezinssituatie nader worden bekeken. Daarbij is het van belang te weten dat iedere situatie steeds uniek is en vergelijkingen met andere gezinnen onwenselijk zijn, zodat een gepersonaliseerde aanpak vereist is.

Co-ouderschap

Het co-ouderschap omvat verschillende aspecten, zoals het gezagsco-ouderschap, het verblijfsco-ouderschap en het financieel co-ouderschap, waarbij het uitgangspunt steeds is dat ouders op gelijke wijze het ouderschap opnemen en zij samen beslissen over de belangrijkste aangelegenheden met betrekking tot het onderhoud en de opvoeding van hun kinderen. Hieronder kwalificeren bijvoorbeeld o.a. de schoolkeuze of de noodzaak tot het ondergaan van een medische ingreep. Om verschillende redenen kan het echter in het belang van het kind zijn dat toch van dit co-ouderschap wordt afgeweken, waarbij wij in dat geval uw specifieke situatie graag nader met u doorspreken.

Vader- en meemoederschap

Het biologisch ouderschap is steeds te onderscheiden van het juridisch ouderschap, waarbij een biologische afstammingsband niet steeds ook een juridisch ouderschap met zich meebrengt. Of het nu gaat om de (prenatale) erkenning van een kind, de betwisting of net de vaststelling van het vader- of meemoederschap, ons team adviseert u graag verder.

Adoptie

Er komt heel wat bij kijken wanneer u beslist om een kind te adopteren. Zo moet er een keuze worden gemaakt tussen een binnenlandse of buitenlandse adoptie of mogelijks opteert u ervoor om een kind van familieleden te adopteren. Iedere adoptieprocedure kent zijn eigen vorm en gebruiken waaruit vervolgens ook weer specifieke gevolgen voortvloeien. Laat u daarom voorafgaandelijk goed informeren omtrent het door u gekozen traject, zodat u met kennis van zaken de stap naar adoptie kan zetten.

Jeugd

Minderjarigen zijn de toekomst van de samenleving en vervullen om die reden dan ook een belangrijke rol binnen ons rechtssysteem. Tegelijkertijd zijn zij echter ook vaak kwetsbaar, zodat zij een bijkomende bescherming dienen te genieten. Vanuit dat opzicht dienen advocaten die minderjarigen wensen bij te staan of te vertegenwoordigen het getuigschrift van de bijzondere opleiding jeugdrecht te behalen.

De jeugdadvocaten binnen ons kantoor hebben bij de bijstand die zij verlenen aan minderjarigen als doel om enerzijds minderjarigen te beschermen tegenover de maatschappij die hen mogelijks in penibele opvoedingssituaties heeft doen belanden (= jeugdhulp), maar anderzijds minderjarigen bij te staan wanneer zij normafwijkend gedrag hebben vertoond tegenover de maatschappij (= jeugddelinquentie).

Bij de behandeling van jeugdprocedures worden in de meeste gevallen ook de ouders, de pleegouders of de voogd betrokken die op dat moment vaak met veel vragen zitten. Ook zij worden graag verder geholpen door onze advocaten gespecialiseerd in jeugdrechtrecht door hen zowel te voorzien van de nodige informatie omtrent de procedure als hen hierin bij te staan of te vertegenwoordigen.

Persoon

Bewindvoering

Bewindvoering is bedoeld voor wie omwille van fysieke en/of mentale redenen niet in staat is om zijn belangen te behartigen (bv. ouderen met dementie, personen met een verstandelijke beperking, comapatiënten enz.). Deze rechterlijke bescherming wordt op maat gemaakt met als uitgangspunt de mogelijkheden van de te beschermen persoon. Wanneer is het echter zinvol om een bewindvoering aan te vragen? Hoe doet u dit? Wie kan bewindvoerder zijn? Wij antwoorden helder op al uw vragen.

Zorgvolmacht

Via een zorgvolmacht kan u één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen om uw persoonlijke belangen te behartigen en uw vermogen te beheren wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent. Ondanks een dergelijke volmacht als het instrument bij uitstek voor successieplanning wordt beschouwd, schuilt daarin ook het gevaar op misbruik en familiale conflicten. Het is bijgevolg uitermate belangrijk om de bevoegdheden van de lasthebber nauwkeurig te omschrijven en de inhoud van de volmacht zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de familiale situatie en de vermogenstoestand. Wij helpen u graag om hierin de juiste keuzes te maken.

Naamsverandering

Wenst u uw naam te veranderen wegens een negatieve associatie, om een punt te maken of omdat u een andere naam gewoon mooier vindt? Helaas kan dit niet zomaar. Waar de voorwaarden tot wijziging van uw voornaam soepeler zijn dan de voorwaarden voor wijziging van uw achternaam, gelden voor beide aanvragen specifieke procedures. In beide gevallen moet de aanvraag grondig gemotiveerd zijn. Een advocaat gespecialiseerd in personen- en familierecht kan u steeds bijstaan bij de samenstelling van uw dossier en de opmaak en motivering van uw aanvraag.

Nalatenschap

Erfrecht

Het erfrecht regelt wat er gebeurt met zowel de bezittingen als de schulden van de overledene. De vereffening en verdeling van de nalatenschap is een delicate materie en zorgt vaak voor conflicten tussen de erfgenamen. Indien geen minnelijke regeling kan uitgewerkt worden, moet men zich tot de rechtbank wenden om een gerechtelijke verdeling te bekomen. Gezien de complexiteit van de materie is het aangewezen u van in het begin te laten adviseren en bijstaan door een advocaat met de nodige kennis van zaken.

Testament

Niet iedereen kan zich vinden in de wettelijke regels die de verdeling van zijn nalatenschap bepalen. Zo erven feitelijk samenwonende partners niet van elkaar en ook pluskinderen vallen uit de boot. Via een testament kan u zelf bepalen wat er met (een deel van) uw nalatenschap gebeurt mits dit correct, duidelijk en in de juiste vorm werd opgesteld. Het opstellen van een testament is echter vaak confronterend en persoonlijk. Ons team helpt u graag bij de zoektocht naar het juiste evenwicht.

Schenking

Schenken tijdens het leven biedt niet alleen een fiscaal voordeel, maar zorgt er ook voor dat u uw kinderen, uw kleinkinderen of andere dierbaren een steuntje in de rug kunt geven op het juiste moment. Bovendien kan u ook zekerheden inbouwen voor de toekomst door verschillende voorwaarden en lasten aan de schenking te koppelen. Ontdek via onze specialisten wat de mogelijkheden zijn.

Advocaten binnen deze expertise

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, sabrina segers

Sabrina Segers

Counsel

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, guy van den branden

Guy Van den Branden

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, dieter leenders

Dieter Leenders

Senior Associate

yns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten,Caroline Rystrand

Caroline Rystrand

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, amber de zitter

Amber De Zitter

Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, sarah mondelaers

Sarah Mondelaers

Associate

Nieuwsblogs Familiale belangen

Reyns Advocaten houdt u op regelmatige tijdstippen op de hoogte over belangrijke juridische evoluties, en wetenswaardigheden die u aanbelangen.

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, familierecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, familirecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, familierecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, familierecht, stiefouderadoptie