Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, insolventierecht, insolventie
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten

Insolventie

Indien de continuïteit van de activiteiten van uw onderneming, onmiddellijk of op termijn bedreigd is, dan heeft uw onderneming te kampen met het risico op “dreigende insolventie”. Vermijd een faillissement. Wij begeleiden u bij de reorganisatie van uw onderneming in moeilijkheden. We zorgen er samen voor dat uw onderneming beschermd wordt tegen haar schuldeisers en proberen op die manier haar voortbestaan te garanderen. Dit is in het belang van iedereen: de ondernemer, de onderneming én haar schuldeisers.

We hebben ons gespecialiseerd in de gerechtelijke reorganisatie van ondernemingen in moeilijkheden. In de volksmond vaak afgekort tot WCO of GREO. Ons uitgebreid team van specialisten met een jarenlange juridische expertise in dit domein, staat geheel ter beschikking van uw onderneming in moeilijkheden. Onze expertise houden we op peil door voortdurend te investeren in kennismanagement.

We maken gebruik van wettelijke instrumenten om de onderneming te reorganiseren zodat zij kan voortbestaan. Op die manier redden we het werk van de ondernemer wat ook in het belang is van de schuldeisers die in geval van faillissement vaak met lege handen achterblijven.

De wetgever stelt al lang een uitgebreid pakket aan wettelijke instrumenten ter beschikking aan ondernemingen wiens continuïteit bedreigd is. Er bestaat een heuse waaier aan mogelijkheden die toelaat aan ondernemingen, vertrekkende van hun specifieke eigenschappen, een reorganisatietraject op maat uit te stippelen.

Onderzoek door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden op verzoek van de schuldenaar

Als er sprake is van dreigende insolventie kan de onderneming aan de kamer van ondernemingen in moeilijkheden vragen dat schuldeisers opgeroepen worden, om een schikking met die schuldeisers af te sluiten en deze te laten vaststellen door de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden.

Ondernemingsbemiddeling

Op verzoek van de schuldenaar kan de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden een herstructureringsdeskundige aanstellen, om het herstel van de onderneming te vergemakkelijken. Een herstructureringsdeskundige is een gerechtsmandataris die door de insolventierechtbank is aangesteld om, een of meer van de volgende taken uit te voeren:

  • de schuldenaar of de schuldeisers assisteren bij het opstellen van of het onderhandelen over een reorganisatieplan;
  • toezicht houden op de activiteiten van de schuldenaar tijdens de onderhandelingen over een reorganisatieplan, en verslag uitbrengen aan een rechterlijke instantie;
  • zonder buitenbezitstelling de gedeeltelijke controle uitoefenen over de activa of zaken van de schuldenaar voor of tijdens de onderhandelingen over een gerechtelijke reorganisatie.

Daarnaast bestaan ook de zogeheten “insolventieprocedures” zijnde : de procedure van minnelijk akkoord buiten gerechtelijke reorganisatie, de procedure van openbare of besloten gerechtelijke reorganisatie, de procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag, de procedure van besloten voorbereiding van het faillissement of de faillissementsprocedure.

Minnelijk akkoord

De procedure van het minnelijk akkoord strekt tot het afsluiten van een akkoord tussen de schuldenaar en een of meer van zijn schuldeisers met het oog op de gezondmaking van de financiële toestand of de reorganisatie van zijn onderneming. Soms houdt een reorganisatie ter verhelping van de moeilijkheden niet meer in dan het sluiten van een goed en evenwichtig akkoord met enkele schuldeisers.
De partijen bepalen vrij de inhoud van dit akkoord, dat de derden niet bindt. De schuldenaar of een van de partijen bij het akkoord kunnen verzoeken om het minnelijk akkoord te laten homologeren door de rechtbank, en in voorkomend geval, er een uitvoerend karakter aan te laten verlenen voor alle of een deel van de erin vermelde schuldvorderingen.

Openbare gerechtelijke reorganisatie

Soms zijn de moeilijkheden niet op te lossen door het afsluiten van overeenkomsten met slechts enkele schuldeisers. In die situatie is het beter om alle schuldeisers bij de reorganisatie te betrekken en een beschermingsperiode (‘’opschorting”) te vragen. Tijdens de procedure worden de rechten van schuldeisers immers “opgeschort”. Tijdens de duur van de opschorting kan voor schuldvorderingen in de opschorting geen enkel middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen van de schuldenaar worden voortgezet of aangewend. Tijdens dezelfde periode kan de schuldenaar niet worden failliet verklaard behoudens op aangifte van de schuldenaar zelf en, indien de schuldenaar een rechtspersoon is, kan deze niet gerechtelijk worden ontbonden. De onderneming wordt op die manier beschermd en krijgt de tijd om zich via de meest doeltreffende procedure gerechtelijk te reorganiseren :

Openbare gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord

Wanneer de procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt tot het afsluiten van een of meerdere minnelijke akkoorden, streeft de schuldenaar dit doel na onder het toezicht van de gedelegeerd rechter en, in voorkomend geval, met de bijstand
van de aangestelde herstructureringsdeskundige. Indien een minnelijk akkoord bereikt wordt, homologeert de rechtbank dit akkoord.

Openbare gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord toepasselijk op de kleine en middelgrote ondernemingen

Tijdens de opschorting werkt de schuldenaar een reorganisatieplan uit waarover de schuldeisers moeten stemmen en dat, in geval het de goedkeuring wegdraagt van de meerderheid van de schuldeisers, nog gehomologeerd moet worden door de rechtbank.

Openbare gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord toepasselijk op de grote ondernemingen

Deze insolventieprocedure is (o.a.) enkel toepasselijk op vennootschappen, verenigingen of stichtingen die een of meer van de volgende criteria overschrijden gedurende twee achtereenvolgende boekjaren:

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 250;
  • jaaromzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 40.000.000 euro;
  • balanstotaal: 20.000.000 euro

Besloten gerechtelijke reorganisatieprocedure

Op verzoek van de schuldenaar, stelt de voorzitter van de ondernemingsrechtbank een herstructureringsdeskundige aan, met het oog op het verkrijgen van een minnelijk akkoord of het opstellen van een reorganisatieplan.
De procedure is besloten en de beslissingen worden niet bekend gemaakt.

  • Besloten gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord
  • Besloten gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord

Overdracht onder gerechtelijk gezag

Soms zijn de moeilijkheden van ondernemingen te groot en niet meer geheel op te lossen. In dat geval bestaat toch de mogelijkheid om de onderneming of bepaalde activa geheel of ten dele uit de onderneming in moeilijkheden te halen en over te dragen aan een nieuwe entiteit.

Besloten voorbereiding van het faillissement

De schuldenaar, die meent in staat van faillissement te verkeren, kan de rechtbank, die ingevolge deze wet bevoegd zou zijn, vragen hem failliet te verklaren, en verzoeken dat voorafgaand aan de faillietverklaring de overgang van alle of een deel van zijn activa en activiteiten wordt voorbereid. De gezonde delen worden op die manier gered van het faillissement en wat waardevol is blijft op die manier behouden.

Faillissement

Tijdelijke moeilijkheden kunnen structureel worden en zelfs leiden tot het einde van de onderneming. Als ondernemer is het zeer belangrijk dat u correct kunt inschatten wat een faillissement van uw onderneming in moeilijkheden exact betekent.

Ons team van ervaren specialisten in insolventierecht en gerechtelijke reorganisaties staat u bij met raad en daad. Ons motto is immers : “Er is altijd een oplossing, hoe onwaarschijnlijk dat ook soms klinkt.”

Advocaten binnen deze expertise

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ivan reyns

Ivan Reyns

Managing Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, nils verschaeren

Nils Verschaeren

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, alexandre bastenier

Alexandre Bastenier

Partner

Nicolas Verhelle

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, guy van den branden

Guy Van den Branden

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, luc verbocht

Luc Verbocht

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, steffi vanhulle

Steffi Vanhulle

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, axelle konings

Axelle Konings

Associate

Ruben De Raedemaeker, Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten

Ruben De Raedemaeker

Associate

Nieuwsblogs Insolventie

Reyns Advocaten houdt u op regelmatige tijdstippen op de hoogte over belangrijke juridische evoluties, en wetenswaardigheden die u aanbelangen.

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, insolventierecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, strafrechtelijke aansprakelijkheid, insolventierecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, insolventierecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, insolventierecht, wrongful trading
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, organisatierecht, insolventierecht