Nieuw Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars van kracht op 1 juli 2022. Wat verandert er voor u als vastgoedmakelaar?

Geschreven door

Expertise

Publicatie

1 juli 2022

Recent verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 1 april 2022 tot goedkeuring van het reglement ter uitvoering van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, aangaande vastgoedmakelaars.

Het nieuwe Antiwitwasreglement treedt in werking op 1 juli 2022 en heft daarmee de werking van het oude reglement van 2013 op. Het geeft aan hoe vastgoedmakelaars moeten voldoen aan hun verplichtingen bij de hen opgelegde antiwitwascontrole, zoals opgenomen in de huidig geldende reglementering, te weten de Antiwitwaswet van 18 september 2017.

Op wie is de antiwitwasreglementering van toepassing? 

Anders dan bij het huidig reglement zal de nieuwe reglementering enkel van toepassing zijn op vastgoedmakelaars die optreden als bemiddelaar of rentmeester, en dus niet op de vastgoedmakelaars die optreden als syndicus.  

Bemiddelaars en Rentmeesters 

Het reglement (artikel 1, 2°) koppelt de definitie van vastgoedmakelaar immers aan artikel 5, § 1, 30° van de Antiwitwaswet (de vastgoedmakelaars bedoeld in artikel 2, 5° en 7°, van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar, die zijn ingeschreven op het tableau  of op de lijst bedoeld in artikel 3 van dezelfde wet of het tableau of op de lijst bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van de federale raden van landmeters-experten;), en niet langer aan artikel 2,4° van de wet van 11 februari 2013 houdende de organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar.

  • bemiddelaars: zij die voor rekening van derden bepalende bijstand verlenen met het oog op het tot stand komen van een overeenkomst van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen
  • rentmeesters: zij die voor rekening van derden activiteiten ontwikkelen inzake het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus

Cliënteel van vastgoedmakelaars 

Hetzelfde onderscheid vinden we terug in de definitie van het cliënteel van de vastgoedmakelaar – waar het beheer in het kader van de mede-eigendom (syndicus) eveneens is uitgesloten (artikel 2).

Samengevat zijn de cliënten in het kader van de opdracht als bemiddelaar de personen waarmee de vastgoedmakelaar een overeenkomst heeft gesloten met als voorwerp:

  • de bemiddeling met het oog op de verkoop aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
  • of het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten, andere dan de activiteit als syndicus.

Maar ook de personen die, zonder hiertoe met de vastgoedmakelaar een overeenkomst gesloten te hebben, door diens bemiddeling een overeenkomst sluiten m.b.t. een van de hogervermelde doelen.

Hoe voldoet u als vastgoedmakelaar aan die Antiwitwasverplichtingen?

Waarschijnlijk het meest belangrijke in deze nieuwe reglementering is het feit dat het reglement het vermoeden behoudt dat de vastgoedmakelaar aan zijn verplichtingen voorzien in artikel 7 tot 35 en 37 tot 46 van de Antiwitwaswet voldoet indien hij de procedures en tools die door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars worden aangereikt op ‘gepaste’ wijze hanteert.

Daarenboven bevestigt het reglement uitdrukkelijk dat de gedragslijnen, procedures en interne controlemogelijkheden niet moeten voorzien in een onafhankelijke auditfunctie (artikel 7).

Het nieuwe reglement gaat daarnaast verder in op de algemene waakzaamheidsverplichtingen van de vastgoedmakelaar, onder meer hoe het tijdstip van identificatie en verificatie van de identiteit van cliënten precies moet worden begrepen (artikel 3 en 4). 

Ook geeft het reglement duidelijke aanwijzingen welke hoog risicofactoren er zijn ten aanzien van cliënten (natuurlijke personen en rechtspersonen – artikel 5) en wat precies de hoog risicofactoren zijn in verband met verrichtingen (atypische verrichtingen – artikel 6). 

Ten slotte – en niet onbelangrijk – verwijst het reglement zeer kort naar de beperking van betalingen in contanten – met name welke gegevens in de verkoopovereenkomst voorzien moeten worden voor de betaling van de prijs of het voorschot. (Artikel 8 – De verkoopovereenkomst, opgesteld door de vastgoedmakelaar, moet het nummer van de financiële rekening vermelden die gedebiteerd werd of zal worden om de prijs en, in voorkomend geval, het voorschot over te dragen, evenals de identiteit van de houders van die rekeningen, of een verklaring bevatten van de partijen, waarin dit nummer wordt vermeld en, bij gebrek hieraan, de wijze waarop deze gefinancierd zal worden )

***

Heeft u vragen over de Antiwitwasbepalingen of wenst u bijkomende informatie over dit onderwerp.  Aarzel dan niet ons te contacteren. Onze vastgoedspecialisten staan klaar om u bij te staan met raad en daad !