Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten , Ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten,

Ondernemen

Elke onderneming wordt dagelijks geconfronteerd met een diversiteit aan juridische situaties eigen aan het ondernemingsleven.

Onze advocaten ondernemingsrecht staan u met raad en daad bij voor de redactie en revisie van diverse handelsrechtelijke contracten en verlenen advies bij handelsrechtelijke geschillen. Wij begeleiden u bij onderhandelingen en vertegenwoordigen u voor rechtbanken en arbitragecolleges.

Met meer dan 30 jaar ervaring in het ondernemerslandschap, begrijpen we de taal van de ondernemer als geen ander.

Groter dan de meeste kantoren, kleiner dan de internationale business-kantoren. De omvang van ons kantoor en de verregaande specialisatiegraad staat ons toe om voortdurend kwaliteit te bieden en zowel kleine tot grote ondernemingen (inclusief beursgenoteerde bedrijven) te vertegenwoordigen. En dit zowel nationaal als internationaal dankzij het netwerk van advocatenkantoren dat wij doorheen de jaren hebben opgebouwd.

Wij streven er naar om doelgericht en doeltreffend advies te verlenen. Wij denken mee met uw onderneming en het achterliggend economisch belang van het dossier, wij reiken pragmatische oplossingen aan en onderscheiden ons in een heldere communicatie, in mensentaal.

Handelsrecht

Handelscontracten vormen de kern van elke commerciële activiteit. Wij verlenen advies en bijstand inzake nationale en internationale handelscontracten, in alle domeinen waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt, zowel B2B als B2C.

Een greep uit onze praktijk: verkoop, handelshuur, handelsagentuur, distributie, concessie, aanneming, lening, leasing, renting, franchising, licentieovereenkomsten, managementovereenkomsten, zekerheidsovereenkomsten, brouwerijcontracten, marktpraktijken en consumentenbescherming.

Daarnaast verlenen wij advies inzake betwistingen die gepaard gaan met de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten, al dan niet voor de rechtbank.

Distributierecht

Onze advocaten bedreven in het distributierecht adviseren en begeleiden u bij het opzetten van een nationaal of internationaal distributiesysteem. Wij helpen u om de juiste keuze te maken: handelsagentuur, franchising, concessie, exclusieve of selectieve distributie.

Verder zetten wij onze kennis en ervaring in bij de redactie van op maat gemaakte contracten met sluitende clausules (precontractuele informatie, vertrouwelijkheid, bescherming van knowhow en goodwill, niet-concurrentiebeding, rechtskeuze- en forumbedingen,…).

Daarnaast verlenen wij advies inzake betwistingen die gepaard gaan met de uitvoering of beëindiging van deze overeenkomsten, al dan niet voor de rechtbank.

Bank en financieel recht

Onze advocaten bank- en financieel recht behandelen verschillende materies gekoppeld aan het bankrecht en/of het financieel recht in ruime zin, en in het bijzonder in verband met diverse vormen van financieringsovereenkomsten, waaronder (consumenten)kredieten en geldleningsovereenkomsten. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het zekerhedenrecht dat onlosmakelijk verbonden is met de financiële praktijk.

Vaak terugkerende zaken zijn o.a. advisering inzake herschikking (persoonlijke) zekerheden en herfinancieringen, terugvordering beëindigde (consumenten)kredieten, uitwinning van gestelde persoonlijke en/of zakelijke zekerheden (hypotheek, pand, persoonlijke borgstelling), zaken in verband met derde-medeplichtigheid aan contractbreuk bij financieringsovereenkomsten en recuperatie van roerende goederen. Deze materies sluiten aan bij het ruimere kader van het verbintenissen- en contractenrecht, doch ook bij de bijzondere expertise inzake reorganisatie- en insolventierecht.

Individueel arbeidsrecht

In opdracht van werkgevers behandelen wij zaken die verband houden met individueel arbeidsrecht.

In het individueel arbeidsrecht gaat het steeds om de verhouding tussen werkgever en werknemer. Centraal daarin staat: het aanwerven, aanstellen en ontslaan van personeel. Zo begeleiden wij u bij betwistingen ontslag om dringende reden, ontslagmotivering, privacy, loonmisdrijven, invorderen achterstallige lonen, schijnzelfstandigheid, tewerkstelling buitenlandse werknemers, arbeidsongevallen, …

Invorderingen

Cash is King. Wij zijn er ons van bewust dat een gezonde cashflow positie een belangrijke troef is voor elke onderneming.

Helaas wordt elke onderneming vroeg of laat geconfronteerd met wanbetalers, wat in bepaalde gevallen een weerslag kan hebben op de financiële gezondheid van uw bedrijf.

Wij geloven dat een kordaat en diligent debiteurenbeleid leidt tot de grootste kansen op recuperatie. Ervaring leert ons: Wie het hardst roept, krijgt het snelst zijn centen.

Elk dossier wordt afzonderlijk bestudeerd, waarbij een analyse wordt gemaakt van de financiële situatie van de wederpartij, waarna geopteerd kan worden voor de meest aangewezen invorderingsmaatregel uit het juridisch arsenaal.

Neem contact met ons op om meer informatie te bekomen over onze gunstige samenwerkingsvoorwaarden.

Consumentenrecht en marktpraktijken

Consumentenrecht is een essentieel onderdeel van ons juridisch stelsel dat zich richt op de bescherming van consumenten tegen oneerlijke, misleidende of frauduleuze praktijken door bedrijven. De naleving van het consumentenrecht is cruciaal voor het handhaven van consumentenvertrouwen en zorgt ervoor dat consumenten niet worden benadeeld door oneerlijke praktijken.

Parallel hieraan spelen marktpraktijken een belangrijke rol in de manier waarop bedrijven concurreren en zichzelf presenteren in de markt. Deze praktijken zijn eveneens onderhevig aan regelgeving om eerlijkheid en transparantie in de markt te waarborgen. Het idee is om een speelveld te creëren waarop bedrijven kunnen concurreren zonder misbruik te maken van consumenten of oneerlijke voordelen te behalen.

Kortom, consumentenrecht en regelgeving omtrent marktpraktijken zorgen voor een evenwichtige en eerlijke markt waarin consumenten beschermd worden tegen oneerlijke praktijken en bedrijven kunnen concurreren op een eerlijke en open markt.

Advocaten binnen deze expertise

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ivan reyns

Ivan Reyns

Managing Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, nils verschaeren

Nils Verschaeren

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, alexandre bastenier

Alexandre Bastenier

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, tom cielen

Tom Cielen

Partner

Nicolas Verhelle

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, guy van den branden

Guy Van den Branden

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, luc verbocht

Luc Verbocht

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, steffi vanhulle

Steffi Vanhulle

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, jef de foer

Jef De Foer

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, axelle konings

Axelle Konings

Associate

Ruben De Raedemaeker, Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten

Ruben De Raedemaeker

Associate

Aurélie Bogaerts, Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten

Aurélie Bogaerts

Associate

Nieuwsblogs Ondernemen

Reyns Advocaten houdt u op regelmatige tijdstippen op de hoogte over belangrijke juridische evoluties, en wetenswaardigheden die u aanbelangen.

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten , auteursrechten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, garantieverplichtingen, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, promo-acties, solden wetgeving
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, financiële fraude
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, niet concurrentiebeding
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, klokkenluidersregeling KMO, klokkenluidersregeling
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, overeenkomst ontbinden, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, contractuele wanprestaties, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, verbintenissenrecht, procentuele aansprakelijkheid