Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten , Vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten,

Vastgoed

Vastgoedrecht, een rechtsgebied dat de verbinding tussen eigendom en wetgeving onderzoekt, vormt de hoeksteen van de vastgoed- en bouwindustrie. Het omvat een breed scala aan juridische aspecten die betrekking hebben op onroerend goed, variërend van aankoop en verkoop tot huur, erfpacht en bouwrechtelijke kwesties. De vastgoedsector is erg veelzijdig en wordt steeds meer gereguleerd. Bij de realisatie van een vastgoedproject komen heel wat juridische complexiteiten kijken. Een juridische begeleiding op maat voor zowel particulieren als ondernemers is daarom geen overbodige luxe.

De praktijk van onze cel Vastgoed is bijgevolg ruim te omschrijven en bestrijkt onder meer:

 • Adviesverlening, voeren van onderhandelingen, bemiddelen bij geschillen en het voeren van procedures in alle facetten van het privaat bouw- en aannemingsrecht
 • Adviesverlening inzake vastgoedtransacties met inbegrip van onderhandelingen en
  het voeren van procedures omtrent overeenkomsten over koop-verkoop, huur, handelshuur, pacht, …
 • Adviesverlening en geschillenbeslechting omtrent zakelijke rechten zoals eigendom, bezit, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, …
 • Adviesverlening over structuren inzake mede-eigendom aan projectontwikkelaars, VME’s, individuele mede-eigenaars, syndici, …
 • Bijstaan van syndici en makelaars inzake tuchtrecht voor het BIV en aansprakelijkheidsvorderingen
 • Opstellen en nazicht van verscheidene overeenkomsten zoals een compromis, wederzijdse aankoop- en verkoopbeloftes, huurovereenkomsten, aannemings-en architectenovereenkomsten, basisaktes, …

Waar mogelijk beogen wij in eerste instantie geschillen minnelijk te regelen, maar wanneer het niet anders kan wenden wij ons tot de rechtbank waar wij met hand en tand uw juridische belangen zullen verdedigen.

Privaat bouwrecht en aanneming

Bij het bouwen of verbouwen van een onroerend goed gaat u niet over één nacht ijs. U bent dus maar beter goed voorbereid.

Als aannemer zijn er naast uw dagdagelijkse taken de juridische aspecten rond de oprichting van een bouwwerk, zoals daar onder meer zijn : het opstellen van correcte algemene voorwaarden en contracten die beantwoorden aan de actuele juridische normering.

Als particulier bent u veelal niet vertrouwd met de wettelijke regelgeving rond het bouwen of verbouwen van een onroerend goed.

Laat daarom uw contracten opstellen en/of nalezen door iemand met kennis van zaken zodat u achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan doordat u geconfronteerd wordt met de ‘kleine lettertjes’ die bij het sluiten van de overeenkomst over het hoofd werden gezien of met clausules die in uw algemene voorwaarden staan ingeschreven en die de wetgever als nietig beschouwt waardoor u zich hierop niet kan beroepen.

Wat wanneer u als aannemer geconfronteerd wordt met een opdrachtgever die zijn betalingen staakt? Wat als uw aannemer aandringt op het bekomen van voorschotten terwijl dit niet werd overeengekomen? Wat als uw aannemer/opdrachtgever lopende de werf de stekker uittrekt of door zijn houding verhindert dat er verder kan worden gewerkt? Wat bij vaststelling van gebreken aan het opgerichte bouwwerk?

In geval van conflict kan u bogen op een dynamisch en professioneel team van vastgoedspecialisten dat u op juridisch vlak bijstand kan verlenen, u op maat kan adviseren, en waar nodig uw belangen kan verdedigen in een procedure voor de rechtbank.

Appartements- en immobiliënrecht

Wij adviseren particulieren, eigenaars, ontwikkelaars, makelaars, … inzake huur, pacht, koop-verkoop, makelaarsopdrachten, uitoefening van zakelijke rechten (hypotheek, opstal, erfpacht, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, beplanting, mandeligheid, afpaling …).

Ook syndici en makelaars staan wij bij inzake tuchtrecht voor het BIV en aansprakelijkheidsvorderingen. Zowel verenigingen van mede-eigenaars en haar syndici, alsook individuele mede-eigenaars verlenen wij advies en bijstand in geschillen aangaande afrekeningen, draagwijdte of interpretatie van de basisakte, betwistingen van beslissingen van algemene vergadering, aansprakelijkheid syndicus, geschillen met promotoren en aannemers, verzekeringsaangelegenheden, …

Koop onroerende goederen

De aankoop of verkoop van een onroerend goed is een spannende, maar vaak ook uitdagende onderneming.

Of u nu als ondernemer betrokken bent bij een zakelijke transactie of als particulier een onroerend goed wenst aan te kopen, dan wel te verkopen; ons team van bekwame advocaten helpt u hierbij graag verder. Wij kunnen u bijstaan en adviseren zowel voorafgaand aan de contractsluiting, als gedurende het verdere verloop van het proces.

In geval van een geschil zullen wij uw belangen behartigen, of het nu gaat om verborgen gebreken aan het door u aangekochte goed, om een wanprestatie of contractbreuk. Onze focus ligt op het bereiken van een positieve uitkomst, in eerste instantie door middel van het aanknopen van onderhandelingen. Indien nodig behartigen wij uw belangen in de procedure voor de rechtbank.

Neem vandaag gerust nog contact met ons op voor een persoonlijk adviesgesprek, zodat we u kunnen bijstaan bij uw koop-verkoopkwesties en uw rechten kunnen beschermen.

Huur en handelshuur

Het huurrecht omvat als rechtstak verschillende huurregimes bestaande uit gemene huur, woninghuur en handelshuur. Wanneer op een huurovereenkomst niet het bijzonder regime van woninghuur of handelshuur van toepassing is, speelt het gemene huurrecht. Aangezien elk huurregime eigen specifieke regels heeft, is begeleiding en advies op maat van belang.

Onze cel Vastgoed verleent juridische bijstand aan zowel huurders als verhuurders in iedere fase, beginnend bij het opstellen van de huurovereenkomst, verder bij de behandeling van tussentijdse huurgeschillen en tenslotte bij de beëindiging van het huurcontract.

Wanneer zich een gerechtelijke procedure opdringt bij de (vroegtijdige) beëindiging, verlenging hernieuwing van de huurovereenkomst, voor het bekomen van een ontruiming, een geschil over de huurprijs of een gebrekkig onderhoud van het pand, verdedigt Reyns Advocaten uw belangen als huurder of verhuurder voor de rechter.

Zakelijke rechten (Goederenrecht)

Naast eigendom als het meest volledige zakelijk recht, bestaan er verscheidene beperkt zakelijke rechten die een invloed op iemands eigendomsrecht inhouden. Meer concreet gaat het om erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, opstal, erfpacht, …

Vruchtgebruik is een zakelijk recht dat vaak terugkomt bij vermogensplanning, nalatenschappen en vastgoedtransacties. Het heeft betrekking op het recht om gebruik te maken van en de vruchten te plukken van een bepaalde eigendom. Of u nu overweegt een vruchtgebruik te vestigen of als vruchtgebruiker uw recht wenst te beschermen, ons team van experts kan u hierin bijstaan.

Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door de natuurlijke ligging van onroerende goederen, door verjaring of door een overeenkomst tussen partijen. Niet zelden geeft het al dan niet bestaan van erfdienstbaarheden aanleiding tot geschillen tussen koper en verkoper of tussen buren. Onze vastgoedspecialisten adviseren, bemiddelen en procederen voor u in dergelijke geschillen.

Zakelijke rechten zoals erfdienstbaarheden en opstal komen bovendien wegens hun flexibel karakter, naast appartementsmede-eigendom, voor projectontwikkelaars steeds meer in aanmerking als alternatieve juridische constructies om een vastgoedproject een bepaalde vorm te geven. Bij vragen over dergelijke constructies kan u steeds bij ons terecht.

Tot slot helpen wij u bij het onderhandelen over erfpachtovereenkomsten, het beoordelen van bestaande overeenkomsten en het oplossen van geschillen inzake erfpacht.

Juridische zekerheid voor uw Spaanse droom

Bij Reyns Advocaten treft u een betrouwbare partner bij wie u terecht kan om de realisatie van uw Spaanse vastgoeddroom ook op juridisch vlak zorgeloos te laten verlopen.

Wij adviseren en begeleiden u in uw eigen taal en vanuit het comfort van onze kantoren te België bij de aankoop en verkoop van onroerende goederen. Op die manier vermijdt u niet alleen verre verplaatsingen, er is ook geen taalbarrière waardoor adviezen en gesprekken veel makkelijker kunnen verlopen. 

U kan eveneens bij ons terecht voor advies inzake vermogens- en successieplanning en alle fiscale verplichtingen. Op die manier moet u niet zelf op zoek naar bijstand in Spanje. Daar bent u immers afhankelijk van lokale gesprekspartners waar de betrouwbaarheidsfactor alsook de persoonlijke toets vaak ontbreekt.

Wij hebben een partnership met het Spaanse advocatenkantoor FONTAN y ZUBIZARRETA. Dit kantoor, gevestigd in Marbella, geniet een uitstekende reputatie en buigt op een jarenlange expertise in Spaans vastgoedrecht. Samen staan wij garant voor een correcte en efficiënte afhandeling van uw dossier en besparen wij u de nare gevolgen die de vele juridische valkuilen

Vastgoedtransacties

Bij een vastgoedtransactie in Spanje is het een absolute must u te laten begeleiden door een gespecialiseerd advocaat. Vergis u niet, in tegenstelling tot een Belgische notaris heeft een Spaanse notaris slechts een zeer beperkte controleplicht.

Wij staan niet alleen in voor het juridisch aftoetsen van uw vastgoedtransactie, wij kijken ook na of alle stedenbouwkundige en fiscale vergunningen in orde zijn. Daarenboven geven wij u transparante informatie omtrent de verschillende kosten waarmee u rekening dient te houden.

Wij doen onder meer het nodige voor het bekomen van het obligate NIE nummer vereist voor elke buitenlander die in Spanje vastgoed wenst te kopen.

Verder zien wij toe op de juridische geldigheid van de koopovereenkomst en staan te uwer beschikking  om u bij volmacht te vertegenwoordigen bij de onderhandse overeenkomsten en het verlijden van de notariële akte.

Lees ook ons artikel: “Een step by step guide voor de aankoop van een onroerend goed in Spanje”

Fiscaliteit

Wij zorgen voor begeleiding bij uw fiscale verplichtingen en aangiftes als niet-resident particulier in Spanje, en adviseren u verder met betrekking tot de aangifte van uw Spaans vastgoed in België.

Wij verlenen tevens bijstand bij de fiscale verplichtingen van een Belgische vennootschap of Spaanse vennootschap, eigenaar van vastgoed in Spanje en bieden ter plaatse een volledige boekhoudkundige dienstverlening aan.

Verder bieden wij ook een volledige fiscale bijstand aan in het kader van de verhuring van Spaans vastgoed.

Vermogens- en successieplanning

Wij verlenen bijstand aan onze cliënten met het oog op het organiseren van hun nalatenschap of het vermijden van conflicten in familiale context. Wanneer een buitenlander met goederen in Spanje komt te overlijden, treden immers meerdere nationale en internationale rechtsregels in werking.

Om problemen te vermijden kunt u voorafgaand beroep doen op onze dienstverlening. Laat u informeren over alle administratieve en fiscale aspecten die gepaard gaan met een overlijden: het toepasselijke erfrecht, de eventueel te betalen successierechten, de noodzaak voor het al dan niet opmaken van een testament en het land waar u dit het best laat notuleren.

Wij behartigen uw belangen en reiken concrete oplossingen aan. 

Diversen

U kan bij ons terecht voor het behandelen van algemene geschillen met betrekking tot uw vastgoed en uw verblijf in Spanje:

 • geschillen met promotoren, aannemers en makelaars
 • huurgeschillen
 • geschillen met banken en financiële instellingen
 • verkeersdelicten (verkeersongevallen, verkeersovertredingen, …)
 • strafrechtelijke aangelegenheden (oplichting, diefstal, berovingen, …)

Daarnaast bieden wij juridische begeleiding bij het ontwikkelen van handelsactiviteiten in Spanje :  

 • oprichting van vennootschappen en andere rechtspersonen
 • overnames van vennootschappen
 • ontbinding en vereffening vennootschappen
 • geschillen met leveranciers en klanten

Advocaten binnen deze expertise

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, ivan reyns

Ivan Reyns

Managing Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, nils verschaeren

Nils Verschaeren

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, alexandre bastenier

Alexandre Bastenier

Partner

Nicolas Verhelle

Partner

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, christian stoop

Christian Stoop

Counsel

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, daisy daggelinckx

Daisy Daggelinckx

Counsel

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, luc verbocht

Luc Verbocht

Senior Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, amber de zitter

Amber De Zitter

Associate

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, thibaut verstraeten

Thibaut Verstraeten

Associate

Sam Spee, Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten

Sam Spee

Associate

Nieuwsblogs Vastgoed

Reyns Advocaten houdt u op regelmatige tijdstippen op de hoogte over belangrijke juridische evoluties, en wetenswaardigheden die u aanbelangen.

Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten , antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten , bouwmaterialenmarkt, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, wet breyne, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht, onroerend goed Spanje
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht, aannemingscontract
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, huurprijsindexering, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, wet breyne, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, vastgoedrecht
Reyns Advocaten, Advocatenkantoor, advocaat antwerpen, advocaten, renovatieplicht, vastgoedrecht