Wat te doen bij een inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten: een stappenplan

Geschreven door

Expertise

Publicatie

09 June 2023

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten die individuen of rechtspersonen exclusieve controle geven over hun intellectuele eigendom, zoals uitvindingen, literaire en artistieke werken, merken, ontwerpen en handelsgeheimen. Het doel van intellectueel eigendomsrecht is om de auteurs, uitvinders en eigenaars van dergelijke creaties te belonen en stimuleren door hen een monopolie te verschaffen om te bepalen hoe hun werk wordt gebruikt en geëxploiteerd.

In onze samenleving vormen Intellectuele eigendomsrechten de basis van innovatie en creativiteit. Ze beschermen de rechten van individuen en organisaties op hun originele ideeën, uitvindingen en artistieke creaties. 

Helaas worden deze rechten soms geschonden door derden die ongeoorloofd gebruik maken van andermans intellectuele eigendom. Er is sprake van een schending van uw intellectueel eigendomsrecht wanneer iemand zonder uw toestemming inbreuk maakt op een van de exclusieve rechten die u hebt als eigenaar van intellectuele eigendom.

Hieronder vindt u enerzijds een stappenplan wat te doen indien u een inbreuk vaststelt op uw intellectueel eigendomsrecht en anderzijds een overzicht van preventieve maatregelen om dergelijke inbreuken te voorkomen.

Stappenplan bij inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten

Bewijs van inbreuk

De belangrijkste stap bij een vermeende inbreuk is het verzamelen van voldoende bewijzen ter staving van de inbreuk. Immers, één van de belangrijkste regels in ons rechtsstelsel is nog steeds dat de bewijslast in principe bij de eisende partij ligt. Wie eist moet bewijzen. 

Documenteer daarom zorgvuldig alle details met betrekking tot de inbreuk. U kan dit doen door o.a.  kopieën van het inbreuk makende materiaal te maken, het maken van schermafbeeldingen, foto’s of andere relevante informatie.

U dient dit dan ook te doen vooraleer u de inbreukpleger hierover aanspreekt aangezien deze de bewijzen hierna kan verwijderen. 

Een ingebrekestelling versturen

Een veelvoorkomende eerste stap bij het effectief aanpakken van een inbreuk is het sturen van een ingebrekestelling naar de vermeende inbreukmaker. In deze brief wordt de inbreukmaker op de hoogte gesteld van de inbreuk en wordt hij of zij gevraagd om het ongeoorloofde gebruik onmiddellijk te staken. 

Juridische stappen

Als de inbreukmaker niet reageert op deze ingebrekestelling en bijgevolg weigert de inbreuk te staken, kan u verdere juridische stappen ondernemen. De wetgeving voorziet in verschillende rechtsmiddelen (o.a. het instellen van een stakingsvordering, beslag leggen op namaakgoederen, …) die u als eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht kan inzetten om inbreuken op uw rechten te bestrijden.

Als uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden, heeft u mogelijks recht op schadevergoeding. Dit kan onder meer bestaan uit een financiële vergoeding voor de geleden schade, zoals gederfde winst als gevolg van de inbreuk, evenals eventuele bijkomende kosten, zoals juridische kosten. De hoogte van de schadevergoeding kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de ernst van de inbreuk en de bewezen schade. 

Preventieve maatregelen om uw intellectuele rechten te beschermen

Bescherm uw intellectuele rechten 

Om toekomstige inbreuken te voorkomen, is het belangrijk om preventieve maatregelen te nemen. Zorg ervoor dat uw intellectuele eigendomsrechten adequaat zijn beschermd. Elk intellectueel recht heeft zijn eigen vereisten waaraan u moet voldoen om van de wettelijke bescherming te genieten.  Om deze reden is het goed om erop toe te zien dat u de nodige bescherming inroept voor uw specifieke recht. Dit kan o.a. door het deponeren van een merk, het aanvragen van een patent, het deponeren van uw werk op i-depot, etc. 

Contractuele waarborgen inbouwen

Ook dient u erop toe te zien dat u uw rechten beschermt ten aanzien van andere contractspartijen. Contractuele bescherming van intellectuele eigendomsrechten speelt een essentiële rol bij het waarborgen van uw rechten en belangen als eigenaar van intellectuele eigendom. Door middel van contracten kunnen partijen afspraken maken over het gebruik, de exploitatie en de bescherming van intellectuele eigendom. 

Monitoring van uw rechten 

Ook blijft het belangrijk om uw markt en concurrenten in de gaten te houden om zo mogelijke inbreuken vroegtijdig te detecteren. Immers, inbreuken kunnen ervoor zorgen dat de waarde van uw rechten verminderen. 

Conclusie

Het verkrijgen van intellectuele eigendomsrechten maken belangrijke activa uit in het vermogen van uw onderneming. Deze rechten kunnen hun waarde verliezen indien u niet de nodige inspanningen levert om deze adequaat te beschermen. 

Inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten is een serieuze zaak die zorgvuldig moet worden aangepakt. Het is dan ook belangrijk om streng op te treden tegen inbreuken op deze rechten. 

Het tijdig raadplegen van een raadsman is dan ook essentieel om enerzijds uw rechten te beschermen door o.a. bijstand te geven in de procedures omtrent de bescherming van intellectueel eigendom of de nodige contractuele waarborgen in te bouwen. Anderzijds kan uw raadsman u adviseren welke stappen u kan ondernemen tegen (vermeende) inbreuken op uw intellectuele rechten. 

Heeft u vragen over de bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten of stelt u een inbreuk hierop vast?  Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze cel Intellectuele Eigendom staat u graag bij.