Strengere garantieverplichtingen voor webshops

Geschreven door

Expertise

Publicatie

18 November 2022

Net als de wereld om ons heen, is het recht voortdurend onderworpen aan verandering en modernisering. Zo ook de verplichtingen die rusten op professionele verkopers in het licht van de consumentenbescherming. Hoewel de consument al geruime tijd geniet van een verregaande bescherming wat online aankopen via webshops betreft, voorziet de wetgever vanaf 1 juni 2022 in een strengere en uitgebreide garantieverplichting

Met Black Friday in het vooruitzicht, dé dag bij uitstek waarop consumenten genieten van diverse kortingen en massaal aankopen via online platformen, is het als verkoper belangrijk om stil te staan bij deze recent doorgevoerde wijzigingen. 

Wij zetten alvast de belangrijkste elementen voor u uiteen. 

Garantieverplichting uitgebreid naar digitale elementen, diensten of inhoud

Voorheen moesten verkopers de wettelijke garantie van 2 jaar enkel en alleen verlenen bij de aankoop van consumptiegoederen. Digitale inhoud, diensten en goederen met digitale elementen vielen immers buiten het toepassingsgebied van deze verplichting. 

Vanaf 1 juni 2022 geldt ook voor de verkoop van digitale diensten, inhoud of goederen met digitale elementen aan consumenten de wettelijke garantieplicht. 


Wat is een goed met digitale elementen?
 

Een voorbeeld hiervan is een smart-tv met bijhorende applicaties, besturingssystemen en alle andere software. Voordien moest de verkoper aan de consument enkel een garantietermijn van 2 jaar verlenen ten aanzien van de smart-tv zelf. Vanaf 1 juni 2022 strekt deze verplichting zich echter ook uit tot alle digitale elementen die daarbij horen dus ook de applicaties, besturingssystemen en andere software. Deze uitgebreide garantie geldt wel enkel voor de digitale elementen die worden meegeleverd op grond van de initiële koopovereenkomst. 


Wat is digitale inhoud of een digitale dienst?

Onder digitale inhoud verstaat men onder meer computerprogramma’s, video-, muziek- en audiobestanden, alsook e-books en games. De wijze waarop de verkoper dergelijke digitale inhoud ter beschikking stelt aan de consument – via materiële drager, download of streaming – is hierbij niet relevant. 

Wat digitale diensten betreft, kan worden gedacht aan cloud en fileshare toepassingen, alsook sociale media diensten zoals Facebook en Instagram. 

Dus ook wanneer de koopovereenkomst de levering van digitale inhoud of diensten betreft, geniet de consument van een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. 

Belangrijk hierbij is dat deze garantie niet alleen van toepassing is op overeenkomsten waarbij de digitale inhoud of dienst wordt geleverd tegen betaling van een geldprijs, maar ook wanneer de consument in ruil voor de inhoud of dienst persoonsgegevens verstrekt of zich daartoe verbindt. 


Updates voorzien is voortaan verplicht

Bovendien is de verkoper verplicht de consument te voorzien van de nodige updates. Digitale inhoud en diensten zijn immers voortdurend in ontwikkeling. Als verkoper moet u de consument de vereiste updates aanleveren, zodat de aangekochte goederen of diensten naar behoren blijven functioneren. 

Laat de consument evenwel na om de ter beschikking gestelde updates te installeren, dan ontsnapt de verkoper aan zijn aansprakelijkheid binnen dit kader. Hierbij is het evenwel essentieel dat de verkoper de consument heeft geïnformeerd over de beschikbaarheid van de update, alsook de gevolgen indien men desbetreffende update niet doorvoert. 


Garantieverplichting met betrekking tot tweedehandsgoederen

Wat tweedehandsgoederen betreft, voorzag het Burgerlijk Wetboek al in de mogelijkheid om contractueel in een kortere garantietermijn van minstens 1 jaar te voorzien. Dit blijft ongewijzigd. 

Opgelet: Wenst u hiervan gebruik te maken dan moet u als tweedehands verkoper de consument op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informeren over deze verkorte termijn. Zo niet, dan bent u alsnog verplicht om de consument een garantietermijn van 2 jaar toe te kennen. 


Commerciële garantie

Niettegenstaande de wettelijke garantieverplichting, bent u als verkoper volledig vrij om de consument daarnaast een commerciële garantie aan te bieden, alsook om de modaliteiten van deze garantie te bepalen. Het toekennen van commerciële garanties is een volledig vrijwillige en commerciële keuze van de verkoper, die wordt gekenmerkt door de contractvrijheid.

Weliswaar met volgende beperking. Het is niet toegestaan om de wettelijke garantietermijn van 2 jaar te beperken. De commerciële garantie moet altijd in een gunstigere toepassing voorzien.

Conclusie

Het toepassingsgebied van de wettelijke garantieplicht in hoofde van de professionele verkoper werd aanzienlijk uitgebreid. Ook bij de aankoop van digitale inhoud of diensten of van goederen met digitale elementen geniet de consument voortaan van een wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Daarbij is de verkoper verplicht om de consument te voorzien van de nodige updates, zodat de aangekochte goederen en diensten naar behoren blijven functioneren. 

Richt uw webshop zich naar consumenten, dan moet u als verkoper steeds rekening houden met deze nieuwe regelgeving die in werking is getreden op 1 juni 2022. 

Als online verkoper moet u dan ook uw algemene voorwaarden en de informatie op uw website aanpassen in deze zin. Indien u deze aanpassing nog niet heeft doorgevoerd, is het mogelijk dat de economische inspectie bij u komt aankloppen en loopt u het risico op een boete. 

Heeft u nog vragen met betrekking tot deze garantieverplichting of wenst u uw algemene voorwaarden te laten nakijken/aanpassen? Of heeft u andere vragen met betrekking tot consumentenbescherming en handelspraktijken? De cel ondernemingsrecht van Reyns Advocaten heeft een ruime expertise in deze materie en verleent u graag verder advies of bijstand hieromtrent. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.