Wat is het nut van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Geschreven door

Expertise

Publicatie

2 april 2024

Bestuurders van vennootschappen worden geconfronteerd met een reeks verantwoordelijkheden en verplichtingen. Het is dan ook van essentieel belang om de aansprakelijkheid van bestuurders te begrijpen en het belang van het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering onder de aandacht te brengen.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

In België dragen bestuurders van ondernemingen een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer en bestuur van de vennootschap, maar ook voor het naleven van de wettelijke en statutaire verplichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten die zij maken in de uitoefening van hun functie.

Bestuurdersaansprakelijkheid kan voortkomen uit gewone bestuursfouten, schendingen van de vennootschapswetgeving of schending van de statuten van de vennootschap.

Gewone bestuursfouten maken een algemene fout uit die u als bestuurder maakt tijdens de uitvoering van uw bestuursopdracht. Denk daarbij aan het afsluiten van een te duur contract, het niet bijwonen van de vergaderingen van het bestuursorgaan, het laattijdig protesteren van een factuur, een arbeidsongeval, het nalaten een noodzakelijke verzekering namens de vennootschap af te sluiten of het vergeten een handelshuurovereenkomst te hernieuwen, enz..

Bij schending van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten van de vennootschap, denkt men onder meer aan het niet naleven van de alarmbelprocedure, schending van de belangenconflictenregeling of bijvoorbeeld het niet tijdig neerleggen van de jaarrekening.

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid, alsook specifieke aansprakelijkheden (bijvoorbeeld in het kader van insolventie, zie onze nieuwsbrief over wrongful trading), zijn ook mogelijk.

Wat is het nut van een aansprakelijkheidsverzekering?

Gezien de mogelijke financiële en persoonlijke gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid, is het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een verstandige stap. Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor schade die ontstaat door fouten gemaakt tijdens de uitoefening van hun functie. Het biedt een beschermingsmechanisme tegen claims die het persoonlijk vermogen van de bestuurder kunnen aantasten.

Wat in het geval er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten?

Moet u zich dan zorgen maken? Aansprakelijkheid is in het algemeen beperkt tot handelingen die afwijken van wat van een normaal, voorzichtig en zorgvuldig bestuurder verwacht mag worden. Dit beoordelingskader houdt rekening met de omstandigheden waarin bestuurders beslissingen moeten nemen.

Ook voorziet de vennootschapswetgeving een beperking van de aansprakelijkheid tot specifieke grensbedragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de omvang van je vennootschap, gemeten aan de hand van haar balanstotaal en omzet. Hierbij moet echter een belangrijke kanttekening worden gemaakt: deze aansprakelijkheidsbeperking geldt enkel voor toevallige lichte fouten.

Dit neemt niet weg dat het nuttig blijft om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De premie is bovendien als beroepskost aftrekbaar en kan ook gedragen worden door de vennootschap.

Als bestuurder is het van essentieel belang dat u op de hoogte bent van uw verantwoordelijkheden en verplichtingen. Mocht u verdere vragen hebben of juridisch advies nodig hebben met betrekking tot uw positie als bestuurder, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze cel Vennootschappen en M&A.